เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน

เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน (Square shape piles)

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์เสาเข็มสี่เหลี่ยมมาตรฐานมอก.396-2549

ข้อกำหนดสำหรับเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
คอนกรีต

กำลังอัดประลัยของแท่งคอนกรีตทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 X 30 ซม. เมื่ออายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 350 กก./ตร.ซม. ถ่ายกำลังอัดจากลวดเหล็กเข้าสู่คอนกรีต เมื่อคอนกรีตมีกำลังรับแรงอัดได้ไม่น้อยกว่า 245 กก./ตร.ซม.

ลวดเหล็กอัดแรง

แรงดึงประลัยของลวดเหล็ก 16,500 ถึง 18,500 กก./ตร.ซม.

ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 คุณสมบัติตามข้อกำหนดของ ASTM STANDARD C-150, TYPE III

หมายเหตุ
  • ค่าน้ำหนักความปลอดภัยของเสาเข็มขึ้นอยู่กับสภาพดินในแต่ละพื้นที่ ค่าที่แสดงไว้ในตารางคำนวณ จากค่าคุณสมบัติของดินเฉลี่ยในกรุงเทพฯ โดยมีอัตราส่วนปลอดภัย 2
  • ค่าน้ำหนักปลอดภัยที่ใช้ในการคำนวณ ควรเป็นค่าที่ได้จากการสำรวจดินและการทำ PILE LOAD TEST หรือการวินิจฉัยของวิศวกร

Sign In

Sign Up